W serwisie WWW poœwiêconym bran¿y IT, piszemy o nowinkach w telekomunikacji i informatyce. Prezentujemy potencja³ urz¹dzeñ mobilnych oraz us³ugi operatorów telefonii komórkowych. Pomagamy dobraæ sprzêt elektroniczny do Twoich potrzeb. ŒledŸ aktualne informacje o urz¹dzeniach IT i efektywnie wykorzystuj mo¿liwoœci jakie dostarczaj¹ nowoczesne telefony komórkowe i najnowsze urz¹dzenia mobilne z systemem Android.

Who Voted for this Idea